تبلیغات
شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) - بررسی های باستان شناسی در قلعه نو خـــــــــــــــرقان ، تپه قبر کولی (بخش اول)
شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

نگین آثار تاریخی خـــــــرقان،کتیبه ی تاریخی دوره سلجوقی محراب آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی است...

قدرمسلم است خـــــــــرقان ومحدوده آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقــــــــانی ازنقاط تاریخی شهرستان شــــــــاهرود می باشد

پژوهشکده باستان شناسی میراث فرهنگی :

نتایج گمانه زنی در24 نقطه اختیاری دراطراف آرامگاه ،ما را به 2 دوره متفاوت از زندگی انسان درخــــــــــرقان می  رساند

الف: دوره پیش از اســـــــلام

ب:  دوره اســــــــــــــلامی

 

قدرمسلم است خـــــــــــرقان ومحدوده آرامگاه شیخ ابوالحسن خــــــــــرقانی ازنقاط تاریخی شهرستان شـــــــــــاهرود می باشد. ظهور عرفای بزرگی چون شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی وحضورسلاطین قدرتمندی چون "سلطان محمود غزنوی" ودانشمندان و عارفان نامداری چون ابو علی سینا،شیخ عطار،ابوسعید ابوالخیر وخواجه عبدالله انصاری و...... در خـــــــــــــرقان ،موید این نکته است که این خطه ازمراکز پربارفرهنگی و تاریخی کشوربه ویژه در قرن چهارم و پنجم هجری بوده است .

نگین آثارتاریخی خــــــــرقان،کتیبه ی تاریخی دوره سلجوقی محراب آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی است. که یکی ازمحراب های تاریخی کم نظیردرجهان به زبان فارسی است،که با گچبری زیبایی آراسته شده است.آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــرقانی ازلحاظ تاریخی مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است.به طوری که آقایان حمید ابوالفضلی وحسن رضوانی نیک،پزوهش های گسترده ای در این منطقه انجام داده اند که قابل تمجید است .به ویژه باستان شناس میراث فرهنگی کشورآقای رضوانی نیک،دربررسی های باستان شناسی دیگری تحت عنوان " گمانه زنی وتعیین حریم باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خــــــــــرقانی" به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده است که عینا آورده می شود.

گمانه زنی وتعیین حریم محدوده ی باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی:

آرامگاه برسطح بلندی هایی قرارگرفته که درگذشته به صورت یکپارچه ومتصل به هم بوده است.به طوری که بنای قدیمی آن اعم از مسجد یا خانقاه ،حتی خانه گلی کوچک متعلق به شیخ که بعدا تبدیل به فضای بزرگترهمراه با محراب گردیده است را می توان به عنوان مرکزیتی برای محیط اطراف دانست. می توان گفت:دراین محل دردوره پیش ازاسلام و دردوره اسلامی جمعیت زیادی دراین محل سکونت داشته اند.به خصوص در دوره اسلامی ازهمان قرنی که آغازش به ظهور عارفی بزرگ و وارسته همچون شیخ ابوالحسن خــــــــــــرقانی گشته است.

اگر به لحاظ تاریخی سیری در وضعیت فعلی این منطقه بنماییم ،درمی یابیم که سرزمین خــــــــــرقان محدوده ی جغرافیایی گسترده ای را شامل می شده واین محدوده ی جغرافیایی عرصه های متعددی راهمچون گرمن فعلی،منطقه ابر،قاسم آباد،قلعه عبدالله ودیگرمناطق راتا دامنه البرز (شاهکوه)درخود جای داده است.البته باید درنظر داشت که این مناطق چه بسا روستاهای اقماری به مرکزیت خـــــــــرقان بوده اند،نشانه ها و شواهد عینی و عملی بدست آمده ازبررسی های باستان شناختی تا شعاع چندین کیلومتر وگمانه زنی هایی که درمحدوده مجموعه آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی تاشعاع یک کیلومتردرجهات اصلی و فرعی انجام گرفته چنین فرضیه ای را تقریبا به اثبات می رساند.

نتایج حاصل از حفریات باستان شناسی درتپه ها و زمین های دورتا دورآرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی ،جهت تعیین محدوده باستانی آن به عمل آمد نشان داد که نه تنها حوزه قدیمی آن بسیارگسترده بوده ،بلکه تاریخ و قدمت خـــــــــــــرقان به چند هزارسال قبل از زمانی می رسد که شیخ ابوالحسن در قید حیات بوده است.نتایج گمانه زنی در24 نقطه اختیاری دراطراف آرامگاه ،چه دردل تپه های همجوار و چه در زمین کشاورزی وبا مطالعه ی انبوه پاره سفال های بدست آمده وظروف سفالین سالم وشکسته که بعدا وصالی گردید وهم چنین بقایای معماری درسطح و درون گمانه ها ازجمله اجاق ها،کوره ها،وکف های آجری ونیز خاک برداری ها و پاک سازی هایی که در دخمه های زیر کهنه قلعه ومحل مرسوم به تپه(قبر)کولی به عمل آمده،ما را به 2دوره متفاوت از زندگانی انسان در خــــــــرقان می رساند:  

1- دوره پیش از اسلام                           2- دوره ی اسلامی

به هرحال هرکدام از این دوره ها به لحاظ زیستگاهی وفعالیت های اقتصادی واجتماعی برای خود جایگاهی وتعریفی وشواهدی دارد که باید جداگانه بدان پرداخت،چراکه هرکدام دارای نمادهایی هستند که به صورت معماری وظروف و پاره سفال های فراوان ظهورپیدا می کند.ازطرف دیگر"کهنه قلعه" که جزء حریم مجموعه به حساب می آید،ساختمان های نو ساز سال های اخیرباعث گردیده تا ازمجموعه شیخ ابوالحسن جدا افتد،هرچندازنظرزمانی محوطه "کهنه قلعه" کهن تر است،ولی گمانه زنی های اطراف "کهنه قلعه" حاکی ازآن است که طبقات بالایی آن با آثارمحوطه های غربی وشمالی همزمانی دارد.بخش غربی وجنوبی معروف به قبر کولی ،حوزه فعالیت های صنعتی(باتوجه به سرباره های کوره سفال وآجروسفالینه ها)و گورستان(پیدایش اسکلت انسان)ازسمت جنوب جاده تا جاده گرمن وازسمت غرب به جاده موسوم به راه چاه آب منتهی می شود.علاوه برانبوه سفالینه ها،سربارهای کوره سفال،و کوره آجرفراوان بود،که حکایت از نوعی فعالیت صنعتی و تولید دراین منطقه دارد.حال با مطالعه ی سفالینه ها و پیدایش اسکلت ها می توان چنین استنباط نمود که کلا منطقه جنوب غربی وشمال غربی آرامگاه وسطح تپه قبرکولی ،جدا از دخمه هایی که زیر آن قرارگرفته،گورستانی بوده که در دوره های مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است.ازآن به بعد هرچه به طرف شرق و شمال شرقی پیش می رویم،باتوجه به گمانه های ایجاد شده،به نوعی محیط مسکونی برخورد می نماییم،با اجاق ها و کف آجری وچاه و پاره سفالینه هایی که مربوط به پخت و پز است وکاربرد زندگی روزمره دارد.و درادامه ی این شواهد به ظروف سالم همراه با معماری دیواری خشتی وبعضا آجرکاشی های لعابدار وانبوه پاره سفالینه های مختلف است،می رسیم که حاکی ازنوعی تمرکز جمعیت درآن منطقه است......

 

در پست های بعد به بررسی های باستان شناسی کهنه قلعه ، دخمه های آن واقع در سمت شرقی و شمال شرقی آرامگاه شیخ ابوالحسن وهم چنین به زیست در دوره پیش از اسلام و در دوره اسلامی در خــــــــــــــــرقان خواهیم پرداخت .....

 

 

منـــــــــابع:

1- گزراش گمانه زنی وتعیین حریم باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی(پژوهش حسن رضوانی نیک ،سازمان میراث فرهنگی کشور،پژوهشکده باستان شناسی)

2- نشریه آثارباستانی بسطام وقلعه نو خــــــــــرقان (محمدعلی شفیعی،اداره آموزش پرورش شهرستان شــــــــــاهرود،1335)

3- کعبه دلها،جلوه های عرفانی شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی(پژوهش و تالیف:سید علی اصغرشریعت زاده)

4- برج مزار خـــــــــــــــرقان،گوهر برباد رفته (سید رضا محبی نربری،کارشناس آموزشی هنرهای تجسمی شـــــــــــاهرود)

5- مجموعه مقالات مردم شناسی ایران (سید علی اصغر شریعت زاده )

نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : شیخ ابوالحسن خرقانی، قلعه نو خـــــــــــــرقان، بررسی های باستان شناسی در قلعه نو خـــــــــــرقان، تاریخ خــــــــــرقان، تپه (قبر)کولی، کهنه قلعه،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
دوشنبه 10 تیر 1398 07:06 ب.ظ
Heya! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the great work!
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

I was able to find good info from your blog articles.
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:23 ب.ظ
Wonderful article! We are linking to this great post on our site.
Keep up the good writing.
سه شنبه 14 خرداد 1398 04:54 ق.ظ
Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding skills so
I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!
دوشنبه 13 خرداد 1398 04:32 ب.ظ
My brother recommended I might like this website.
He was entirely right. This post truly made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for
this information! Thanks!
سه شنبه 7 خرداد 1398 09:21 ق.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to
safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 06:31 ب.ظ
Hello everyone, it's my first visit at this website, and
piece of writing is really fruitful for me, keep up posting these
posts.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 08:21 ب.ظ
It is actually a great and helpful piece of info.
I'm happy that you shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 11:43 ب.ظ
you're in reality a good webmaster. The website loading speed is amazing.

It kind of feels that you're doing any unique trick.

In addition, The contents are masterwork. you have done a fantastic
process in this topic!
جمعه 13 اردیبهشت 1398 02:43 ق.ظ
Very good article. I will be experiencing a few of these issues as well..
پنجشنبه 15 فروردین 1398 07:00 ب.ظ
Hi my friend! I want to say that this article is awesome, great written and include approximately all important
infos. I'd like to look extra posts like this .
پنجشنبه 15 فروردین 1398 12:05 ق.ظ
naturally like your web-site but you have to take a look
at the spelling on several of your posts. Many of them are
rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth
on the other hand I'll surely come again again.
سه شنبه 13 فروردین 1398 09:14 ق.ظ
My family always say that I am killing my time
here at web, but I know I am getting experience everyday by reading thes nice posts.
شنبه 10 فروردین 1398 11:59 ق.ظ
This is the perfect blog for anyone who hopes to understand this topic.

You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
actually would want to…HaHa). You definitely put
a brand new spin on a topic which has been discussed for years.

Great stuff, just excellent!
دوشنبه 28 آبان 1397 05:26 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging people, due to it's pleasant articles or reviews
دوشنبه 28 آبان 1397 03:58 ق.ظ
Quality content is the important to invite the people
to pay a visit the site, that's what this web site is providing.
شنبه 26 آبان 1397 08:40 ب.ظ
Appreciation to my father who stated to me on the topic of this blog,
this web site is truly remarkable.
شنبه 26 آبان 1397 03:50 ب.ظ
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
This info is worth everyone's attention. How can I find out more?

Sling tv coupons and promo codes for november 2018
شنبه 26 آبان 1397 05:13 ق.ظ
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
Good response in return of this matter with solid
arguments and describing all about that. Sling tv coupons and promo codes for
november 2018
پنجشنبه 24 آبان 1397 06:01 ق.ظ
Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!
یکشنبه 20 آبان 1397 11:20 ب.ظ
Helpful information. Lucky me I found your website by accident,
and I am stunned why this twist of fate did not took place in advance!

I bookmarked it.
شنبه 19 آبان 1397 04:17 ق.ظ
When someone writes an post he/she maintains
the plan of a user in his/her brain that how
a user can be aware of it. Thus that's why this post is outstdanding.
Thanks!
جمعه 11 آبان 1397 05:05 ب.ظ
Descargar facebook
I pay a visit everyday a few web sites and websites
to read content, but this webpage presents feature based posts.
Descargar facebook
سه شنبه 8 آبان 1397 07:55 ق.ظ
Heya terrific website! Does running a blog similar to this require a massive amount
work? I've absolutely no understanding of programming but I was hoping to start my
own blog soon. Anyway, should you have any suggestions or tips for
new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just needed to ask.
Thanks!
یکشنبه 6 آبان 1397 03:51 ب.ظ
In fact when someone doesn't know then its up to other users that
they will help, so here it takes place.
سه شنبه 1 آبان 1397 02:05 ق.ظ
First off I want to say superb blog! I had a quick question that I'd
like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your
thoughts prior to writing. I've had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to
15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas
or hints? Appreciate it!
سه شنبه 17 مهر 1397 05:50 ق.ظ
Thank you for every other informative web site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect means?
I've a mission that I am just now working on,
and I've been at the glance out for such info.
سه شنبه 10 مهر 1397 12:09 ب.ظ
I feel this is one of the so much vital information for me.
And i am happy studying your article. However
wanna remark on few basic issues, The site taste is perfect, the articles
is really excellent : D. Excellent job, cheers
سه شنبه 10 مهر 1397 01:31 ق.ظ
Hi every one, here every one is sharing these kinds of familiarity, therefore it's
good to read this webpage, and I used to visit this web site all the time.
دوشنبه 9 مهر 1397 03:07 ب.ظ
Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just too great.
I actually like what you've acquired here, really like what you are stating and the way in which you
say it. You make it entertaining and you still
care for to keep it smart. I can not wait to read
far more from you. This is actually a wonderful site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است